Navigácia

Obsah

RVC Trnava 

30 rokov ZMO

Kontaktné informácie

 

  Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
(používaná skratka: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice)
 
  Sídlo združenia a kancelárie:

Ulica Paulínska 513/20
917 01 TRNAVA

     
  Mobil: + 421 905 399 636
  E-mail: zmo@zmo.sk
  Web: www.zmo.sk
  Vedúca kancelárie: Mgr. Andrea Briestenská
  Štatutárny zástupca: Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda
  IČO: 318 263 85
  DIČ: 2021177 246
  číslo účtu ZMO: SK46 0900 0000 0050 5718 7198
  číslo účtu RVC: SK96 0900 0000 0050 5718 7171
  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s.

Základné informácie

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice (používaná skratka R–ZMOS Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Uznesením XII.snemu združenia dňa 5. marca 2002 bol zmenený názov na Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice (skratka: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice).

Vzdelávaciu funkciu napĺňa združenie prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra (ďalej len RVC), ktorého funkciou je:

 • podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou 
 • zvyšovať kvalitu miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy, odborné, informačné a konzultačné semináre, poradenstvo a ďalšie vzdelávacie aktivity) 
 • poskytovať členom združenia i RVC aktuálne informácie z oblasti legislatívy prostredníctvom seminárov, školení a konzultácií 
 • rozvíjať manažment samospráv s cieľom zvyšovania kvality riadenia a výkonu samosprávy 
 • vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí 


Kancelária združenia plní súčasne i úlohu
Regionálneho vzdelávacieho centra
 

Členstvo v RVC

 • Členom RVC pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice sa môže stať každé mesto, obec na území Slovenska i mimo 30 km pásma ochrany od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
 • Členský príspevok je samostatným poplatkom, nezávislým od poplatku členského príspevku v ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
 • Výšku členského príspevku určuje snem združenia.
 • Aktuálna výška členského bola schválená XVI. snemom združenia dňa 20.4.2006 s platnosťou od 1.1.2007 je: 

  obce do 5 000 obyvateľov:           0,10 €

        obce nad 5 000 obyvateľov:         0,03 €

 

Poplatky za semináre a ďalšie aktivity RVC

Členovia Nečlenovia
 • za bežné 1-dňové odborné, konzultačné semináre platia obvykle poplatok 20€ na 1 účastníka ZŠ a MŠ resp. i ďalšie RO a PO zriadené obcou (ak je obec členom RVC) uhrádzajú poplatok za semináre ako členovia
 • za bežné 1-dňové odborné, konzultačné semináre platia nečlenovia poplatok 37€ - 40 €  /1 osoba (v závislosti od celkových nákladov)
 • poplatok za viacdňové semináre, workshopy, kurzy, pracovné stretnutia je závislý od výšky reálnych nákladov
 • poplatok za viacdňové semináre, workshopy, kurzy, pracovné stretnutia je závislý od výšky celkových nákladov. Pre nečlenov  je poplatok  vyšší cca o 20 - 50 € a viac 1  na účastníka
 • sprostredkujeme odborné poradenstvo z oblasti pracovno-právnych vzťahov, účtovníctva, mzdovej agendy, majetkovo-právnych záležitostí obce, spracovania vnútorných noriem a predpisov obce a pod. za zvýhodnené ceny resp.  podľa rozsahu za minimálne náklady
 • sprostredkujeme odborné poradenstvo z oblasti pracovno-právnych vzťahov, účtovníctva, mzdovej agendy, majetkovo-právnych záležitostí, spracovania vnútorných noriem a predpisov obce a pod. za poplatok podľa reálnych nákladov za sprostredkovanie a honorár konzultanta
 • pozvánky na semináre a ďalšie podujatia zasielame pravidelne e-mailovou poštou, okrem toho elektronicky posielame i rôzne informácie, upozornenia, pripomenutia uľahčujúce prácu obcí a miest
 • pozvánky na semináre zasielame len elektronicky na zadané e-mailové adresy


Členovia Rady: 

http://www.zmo.sk/zmo-1/o-zdruzeni/organy-zdruzenia-1/#Rada

K dispozícii máme dva vlastné akreditované kurzy:

P. č. Číslo akreditácie Názov kurzu
1. 2328/34435/2006/345/1 Pracovno právne vzťahy zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy
2. 2328/2007/254/1 Progresívne riadenie v miestnej samospráve I.

 

Realizované projekty

(okrem projektov, ktoré sa realizovali v spolupráci s AVS) 

1. Rozvoj regionálnych partnerstiev ako základ novej Európy. Marketingová stretégia a propagácia regiínu JE Jaslovské Bohunice 
http://www.zmo.sk/index.php?kap=projekt

2. Projekty pre regióny
http://www.zmo.sk/index.php?kap=regiony

3. Manažérske vzdelávanie prednostov 
http://www.zmo.sk/index.php?kap=vzdelavanie