Navigácia

Obsah

Kontaktné informácie

Sídlo združenia: K dolnej stanici 20A (budova TSK), 
911 01 Trenčín
 
Mobil: +421 905 680 840
E-mail: rvc.trencin@gmail.com


Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Trstenský, predseda združenia
Riaditeľka kancelárie združenia: Mgr. Jaroslava Pupišová   

                            
IČO: 34006273
DIČ: 2021265081
IBAN: SK06 5600 0000 0006 6605 3002
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. , pobočka Trenčín

 

RVC

 
Mgr. Jaroslava Pupišová
riaditeľka kancelárie združenia

Základné informácie

Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 11. februára 1991 v Trenčíne, je registrované v registri združení obcí pod číslom 47/2000. 

RZMOSP prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra (ďalej len RVC) zabezpečuje prípravu a organizáciu vzdelávacích aktivít pre členov združenia, spolupracuje s ostatnými regionálnymi vzdelávacími centrami a obdobnými subjektmi na území SR i v zahraničí. Na podporu profesného rastu zamestnancov miest a obcí realizuje:

• odborné jednodňové informačno-konzultačné semináre,
• viacdňové pracovné stretnutia volených predstaviteľov a zamestnancov samosprávy,
• študijno-poznávacie pobyty pre volených predstaviteľov a zamestnancov samosprávy,
• školenia pre konkrétne/špecifické cieľové skupiny na základe objednávky,
• spracovanie vzorov VZN, smerníc na základe požiadaviek členov

• zabezpečuje odborný materiál k témam seminárov,
• bezplatne právne poradenstvo pre členské mestá a obce združenia na základe telefonických, e-mailových alebo osobných dožiadaní.

 

Projekty

združenie má praktické skúsenosti s realizáciou projektov, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu Iniciatíva Spoločenstva EQUAL v partnerstve s AVS Martin, Nadáciou SOCIA Bratislava, Združením mies a obcí Východnej Moravy Zlín a Centrom vzdelávania neziskových organizácií Banská Bystrica.

 

Členská základňa

Členskú základňu tvorí 174 obcí a miest okresov: Bánovce nad Bebravou (43), Ilava (21), Myjava (8), Nové Mesto nad Váhom (34), Partiznánske (2), Považská Bystrica (8), Púchov (21), Trenčín (37).

Orgány združenia

• Valné zhromaždenie
• Rada
• Predseda
• Kontrolná komisia
• Kancelária združenia 
 

Rada

Členovia Rady RZMOSP: 

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka Mesta Bánovce nad Bebravou
Ján Prekop, starosta Obce Beluša
Mgr. Dušan Bublavý, starosta Obce Častkovce
Mgr. Peter Wolf, primátor Mesta Dubnica nad Váhom
Ing. Viktor Wiedermann, primátor Mesta Ilava
Bc. Mária Hládeková, starostka Obce Ivanovce
Mgr. Radomír Brtáň, starosta Obce Košeca
Ing. Milan Došek, starosta Obce Krásna Ves
Mgr. Marian Horečný, starosta Obce Lednické Rovne
Ján Gabriš, zástupca primátora Mesta Nemšová
Ing. Peter Marušinec, primátor Mesta Nová Dubnica
Ing. Jozef Trstenský, primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom - predseda združenia
Ing. Roman Španihel, starosta Obce Papradno
Peter Czere, starosta Obce Priepasné
JUDr. Katarína Heneková, primátorka Mesta Púchov
MVDr. Stanislav Svatík, starosta Obce Selec
PharmDr. Leopold Barszcz, primátor Mesta Stará Turá
Mgr. Zuzana Frajkoá Ďurmeková, primátorka Mesta Trenčianske Teplice 
Ing. Zuzana Máčeková, starostka Obce Uhrovec
 

Kontrolna komisia

Členovia Kontrolnej komisie RZMOSP: 

Ing. Martin Beňatinský, starosta Obce Lubina
JUDr. Elena Magdolenová, starostka Obce Nedašovce – predseda komisie
Ing. Juraj Hrišo, starosta Obce Streženice
Ing. Anna Sýkorová, starostka Obce Svinná
Ing. Silvia Masárová, starostka Obce Veľké Bierovce


Poplatky za semináre a ďalšie aktivity RVC

 

ČLENOVIA NEČLENOVIA
  • za 1-dňové odborné, konzultačné semináre je poplatok 20,- € na 1 účastníka vrátane účastníkov zo ZŠ, MŠ, RO a PO, ktoré sú zriadené členskou obcou/mestom.
  • za 1-dňové odborné, konzultačné semináre platia nečlenovia poplatok v rozpätí  37,- € až  40,- € /1 osoba
  • poplatok za viacdňové semináre, kurzy, pracovné stretnutia je závislý od výšky celkových nákladov. Pre členov sa započítavajú len priame náklady súvisiace s konkrétnou vzdelávacou aktivitou, nekalkulujú sa režijné náklady združenia
  • poplatok za viacdňové semináre, kurzy, pracovné stretnutia je závislý od výšky celkových nákladov aktivity. Pre nečlenov sa kalkulujú priame náklady a režijné náklady združenia.