Navigácia

Obsah

RVC Info

Kontaktné informácie

Sídlo združenia: K dolnej stanici 20A (budova TSK), 
911 01 Trenčín

Telefón: 032/7432 091 
Mobil: 0905 680 840
E-mail: rvctn@stonline.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Trstenský, predseda združenia
Riaditeľka kancelárie združenia: Mgr. Jaroslava Pupišová   

                            
IČO: 34006273
DIČ: 2021265081
Číslo účtu: 0666053002/5600, SK06 5600 0000 0006 6605 3002
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. , pobočka Trenčín

 

RVC

 
Mgr. Jaroslava Pupišová
riaditeľka kancelárie združenia

Základné informácie

Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 11. februára 1991 v Trenčíne, je registrované v registri združení obcí pod číslom 47/2000. 

RZMOSP prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra (ďalej len RVC) zabezpečuje prípravu a organizáciu vzdelávacích aktivít pre členov združenia, spolupracuje s ostatnými regionálnymi vzdelávacími centrami a obdobnými subjektmi na území SR i v zahraničí. Na podporu profesného rastu zamestnancov miest a obcí realizuje:

• odborné jednodňové informačno-konzultačné semináre,
• viacdňové pracovné stretnutia volených predstaviteľov a zamestnancov samosprávy,
• študijno-poznávacie pobyty pre volených predstaviteľov a zamestnancov samosprávy,
• školenia pre konkrétne/špecifické cieľové skupiny na základe objednávky,
• spracovanie vzorov VZN, smerníc na základe požiadaviek členov

• zabezpečuje odborný materiál k témam seminárov,
• bezplatne právne poradenstvo pre členské mestá a obce združenia na základe telefonických, e-mailových alebo osobných dožiadaní.

 

Projekty

združenie má praktické skúsenosti s realizáciou projektov, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu Iniciatíva Spoločenstva EQUAL v partnerstve s AVS Martin, Nadáciou SOCIA Bratislava, Združením mies a obcí Východnej Moravy Zlín a Centrom vzdelávania neziskových organizácií Banská Bystrica.

 

Členská základňa

Členskú základňu tvorí 170 obcí a miest okresov: Bánovce nad Bebravou (42), Ilava (21), Myjava (10), Nové Mesto nad Váhom (33), Partiznánske (1), Považská Bystrica (6), Púchov (20), Trenčín (37).

Orgány združenia

• Valné zhromaždenie
• Rada
• Predseda
• Kontrolná komisia
• Kancelária združenia 
 

Rada

Členovia Rady RZMOSP: 

Mgr. Abramovičová Anna, starostka obce Košariská
Ing. Bagin František, primátor mesta Nemšová
Mgr. Bublavý Dušan, starosta obce Častkovce
Ing. Daško Štefan, primátor mesta Ilava
Ing. Došek Milan, starosta obce Krásna Ves
Ing. Gašparík Jozef, primátor mesta Dubnica nad Váhom
Ing. Halinárová Anna, primátorka mesta Stará Turá
Bc. Hládeková Mária, starostka obce Ivanovce 
Mgr. Horečný Marián, starosta obce Lednické Rovne 
Chovanec Marián, primátor mesta Bánovce nad Bebravou
Ing. Máčeková Zuzana, starostka obce Uhrovec
Ing. Marušinec Peter, primátor mesta Nová Dubnica
Prekop Ján, starosta obce Beluša
Bc. Regina Peter, starosta obce Dolné Kočkovce
Mgr. Rybníček Richard, primátor mesta Trenčín
MVDr. Svatík Stanislav, starosta obce Selec
PhDr. Škultéty Štefan, primátor mesta Trenčianske Teplice
Ing. Trstenský Jozef, primátor mesta Nové Mesto nad Váhom - predseda združenia
Vöröš Vladimír, starosta obce Lúka

 

Kontrolna komisia

Členovia Kontrolnej komisie RZMOSP: 

Ing. Beňatinský Martin, starosta obce Lubina
Bc. Brtáň Radomír, starosta obce Košeca
Ing. Hrišo Juraj, starosta obce Streženice
JUDr. Magdolenová Elena, starostka obce Nedašovce – predseda komisie
Ing. Sýkorová Anna, starostka obce Svinná


Poplatky za semináre a ďalšie aktivity RVC

 

ČLENOVIA NEČLENOVIA
  • za 1-dňové odborné, konzultačné semináre je poplatok 18,- € na 1 účastníka vrátane účastníkov zo ZŠ, MŠ, RO a PO, ktoré sú zriadené členskou obcou/mestom.
  • za 1-dňové odborné, konzultačné semináre platia nečlenovia poplatok 28,- € /1 osoba
  • poplatok za viacdňové semináre, kurzy, pracovné stretnutia je závislý od výšky celkových nákladov. Pre členov sa započítavajú len priame náklady súvisiace s konkrétnou vzdelávacou aktivitou, nekalkulujú sa režijné náklady združenia
  • poplatok za viacdňové semináre, kurzy, pracovné stretnutia je závislý od výšky celkových nákladov aktivity. Pre nečlenov sa kalkulujú priame náklady a režijné náklady združenia.