Navigácia

Obsah

Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti - Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka

Majerská 326

900 41 Rovinka

Sídlo kancelárie: Seberíniho 1, 821 03  Bratislava

Mobil: 0902 388 227
E - mail: rvc.rovinka@gmail.sk
Web: www.rz-podunajsko.sk


IČO: 311 03 031
DIČ: 2020683995
Číslo účtu: SK86 0200 0000 3500 2573 3112
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.


Kontaktné údaje: Mgr. Petra Kardošová, vedúca kancelárie
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Badinský, primátor mesta Senec
 

Postavenie RVC

Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka (RVC) je súčasťou Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti (RZOPO) a svoje vzdelávacie aktivity odštartovalo v roku 1993. Bolo založené v zmysle stanov RZOPO pre napĺňanie hlavných úloh, medzi ktoré patrí aj organizovanie a uskutočňovanie odborných seminárov pre zástupcov samosprávnych orgánov obcí. 
 

Orgány združenia

• Snem združenia
• Rada združenia
• Kontrolná a revízna komisia 

Predsedom RZOPO je Ing. Dušan Badinský, primátor mesta Senec a podpredsedom je Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná.
 

Členská základňa

RVC Rovinka oslovuje pomerne rôznorodú oblasť v juhozápadnej časti Slovenska: hlavné mesto SR Bratislavu s jej 17 mestskými časťami, regióny Podunajsko, Žitný Ostrov, Malokarpatský a Záhorský. Celkove je to 255 miest a obcí okresov Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Malacky, Pezinok, Senec, Senica a Skalica.
Pre stabilizáciu a upevňovanie pozície v regióne sa od roku 2001 začala postupne budovať členská základňa, ktorá má v súčasnosti 71 členov. 

Členom sa stáva mesto alebo obec potvrdením prihlášky a zaplatením členského príspevku na príslušný rok.
 

Poplatky

Výška členského príspevku
Mesto/mestská časť/obec Výška členského príspevku na 1 obyvateľa
do 250 obyvateľov 35 € paušálny poplatok
od 251 - 500 obyvateľov 0,16 €
od 501 - 1.000 obyvateľov 0,15 €
od 1.001 - 3.000 obyvateľov 0,10 €
od 3.001 - 5.000 obyvateľov 0,07 €
od 5.001 - 10.000 obyvateľov 0,04 €
od 10.001 - 27.000 obyvateľov 0,02 €
od 27.001 obyvateľov a viac 550 € paušálny poplatok


Členom ponúkame:

• výhodnejšie poplatky za semináre, akreditované kurzy, príp. viacdňové školenia napr. za jednodňový seminár zaplatí :

 
- člen 20 – 27 EUR/osobu
- nečlen (min.) 45 – 55 EUR/osobu

• zástupcovia organizácií zriadených obcou, MŠ a ZŠ, ktoré sú v pôsobnosti členských obcí hradia účastnícky poplatok v rovnakej výške ako členovia 

• pri väčšom záujme miest a obcí organizovanie seminárov v príslušnom regióne, príp. pre jednotlivú obec, mesto alebo mestskú časť