Navigácia

Obsah

Na semináre organizované ZO - RVC Nitra je potrebné sa prihlasovať ako člen / nečlen cez web stránku www.rvcnitra.sk v sekcii: Semináre, kde nájdete semináre na ktoré je možné sa už prihlasovať.

Link:  SEMINÁRE - aktuálne semináre na prihlasovanie

Základné informácie

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra je vzdelávacou inštitúciou s právnou subjektivitou. Od svojho vzniku 1.12.1993 poskytuje pre samosprávu informačno-vzdelávací a poradenský servis.

Orgány ZO - RVC

Konferencia členských obcí – je najvyšším orgánom. Zvoláva ju predseda Rady spravidla raz za 2 roky.
Rada – je najvyšším výkonným orgánom.
Kontrolná komisia - má troch členov.
Riaditeľ ZO - RVC je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych a pracovných vzťahoch.
 
V roku 2021 registrujeme celkom 383 obcí a miest

 

Predmetom činnosti je organizovanie vzdelávacích aktivít pre svojich členov a iné subjekty s cieľom :


a) aktuálneho vzdelávania v oblasti legislatívy a iných oblastiach
b) zvýšenia kvality riadenia a výkonu samosprávy
c) zabezpečenia informačného toku v oboch smeroch
d) zvýšenia kultúry styku s verejnosťou
e) spokojnosti obyvateľstva
f) rozvoja podnikateľských aktivít, prosperity obcí, miest a ďalších subjektov podieľajúcich sa na rozvoji samosprávy
g) výmeny informácií, skúseností a poznatkov získaných v jednotlivých členských obciach, mestách, ako aj v zahraničí
h) spolupráce s ďalšími záujmovými združeniami v samospráve 

Platné stanovy nájdete na web stránke RVC Nitra : STANOVY ZO - RVC Nitra

 

Kontaktné informácie

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre

Fraňa Mojtu 18 (avsbudova MEDIAHAUS, 1. poschodie)
949 01 Nitra

Ing. Monika Bokorová - riaditeľka

mobil: 0908 800 363
 
Ing. Ivan Koprda - manažér pre vzdelávanie
mobil: 0903 484 542
 

 

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001
IČO: 0034006656
DIČ: 2021205769
 

Rada ZO - RVC Nitra

Predsedníčka Rady ZO - RVC Nitra: 

p. JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ právnička pre správne konania z odboru stavebného poriadku MsÚ Nitra, okr. Nitra      

Členovia Rady:

p. Ing. Róbert BALKÓ starosta obce Kolíňany, okr. Nitra
p. Ing. Vojtech ČIČMANEC predseda ZMO Horná Nitra, starosta obce Kocurany, okr. Prievidza
p. Zdenka FURDOVÁ starostka obce Dolná Seč, okr. Levice
p. Bc. Mária LACHKOVIČOVÁ starostka obce Chynorany, okr. Partizánske
p. Ing. Jana MATIAŠKOVÁ starostka obce Lazany, okr. Prievidza
p. Ing. Jozef OSTRODICKÝ starosta obce Dubník, okr. Nové Zámky
p. Mgr. Alžbeta PATAYOVÁ starostka obce Ladice, okr. Zlaté Moravce

Kontrolná komisia:

p. Erika NEMEŠOVÁ  starostka obce Prašice, okr. Topoľčany
p. Zoltán SZILVÁSI starosta obce Topoľnica, okr. Galanta
p. Ing. Erika VALKOVIĆOVÁ starostka obce Tekovské Nemce, okr. Zlaté Moravce

 

V zmysle stanov ZO - RVC Nitra čl. 8, bod A, 2b sa na XIII. Konferencii členských obcí dňa 16.4.2019 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra zvolili členovia regionálnej Rady a Kontrolnej komisie ZO - RVC Nitra.

V zmysle stanov ZO - RVC Nitra čl. 8, bod B, 4c regionálna rada na svojom zasadnutí dňa 9.12.2011 v Poľnom Kesove si zvolila za predsedníčku regionálnej rady p. JUDr. Helenu Spišiakovú.

 

Členstvo v ZO - RVC Nitra

Riadnym členom sa môže stať každé mesto alebo obec v SR, v ktorom boli zvolené samosprávne orgány. 
Riadne členstvo vzniká na základe elektronickej prihlášky zaregistrovanej v sídle ZO - RVC Nitra.

Riadny člen ZO - RVC je povinný :
1. dodržiavať stanovy ZO - RVC a podieľať sa na plnení jeho úloh
2. platiť členské príspevky v určenej výške a v stanovenom termíne na účet ZO - RVC Nitra 
3. plniť ustanovenia zakladateľskej zmluvy
4. podporovať činnosti ZO - RVC vo vlastnej pôsobnosti a brániť jeho záujmy
5. včas písomne oznamovať riaditeľovi RVC personálne zmeny v delegovaní zástupcov v ZO - RVC a jeho orgánoch


Aktuálna výška členských poplatkov v ZO - RVC Nitra na rok 2021:
I. školy všetkých typov, kultúrne a sociálne inštitúcie 130 €
II. obec, mesto od 1 - 500 obyvateľov 130 €
III. obec, mesto od 501 - 1 000 obyvateľov 150 €
IV. obec, mesto od 1 001 – 2 000 obyvateľov 220 €
V. obec, mesto od 2 001 – 3 000 obyvateľov 250 €
VI. obec, mesto od 3 001 – 4 000 obyvateľov 310 €
VII. obec, mesto od 4 001 – 5 000 obyvateľov 350 €
VIII. obec, mesto od 5 000 obyvateľov počet obyvateľov x 0,09 €

 

Prihlášku za člena alebo obejednávku vzdelávacích služieb nájdete na stránke ZO - RVC Nitra: LINK na vyplnenie elektronickej prihlášky / objednávky

 

Poplatok pre nečlena:

Pre nečlenov ZO - RVC Nitra sú platby osobitne kalkulované, tak na jednodenné, ako aj na viacdenné podujatia.

Jednodenné podujatie (veľké semináre) pre nečlenov vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra = 40 € / osoba

Postup prihlásenia nečlena na seminár : 
  • Prejdete na stránku www. rvcnitra.sk  sekcia: Semináre

                    LINK: https://www.rvcnitra.sk/seminare

  • Kliknete na seminár o ktorý máte záujem, ten sa Vám otvorí s bližšími podrobnosťami
  • V spodnej časti každého semináre nájdete možnosť NIE SOM ČLEN (na seminár sa prihlasujem ako nečlen), po kliknutí na okno sa Vám otvorí prihlasovací formulár
  • Po jeho vypísaní a odoslaní Vám na Váš email príde potvrdzujúci email o prihlásení sa a v prílohe emailu bude priložená pozvánka, ktorá slúži aj ako účtovný doklad

 

Mapa sídla ZO - RVC Nitra

mapa