Navigácia

Obsah

logo_avs

V súlade splatnými stanovami hlavnými cieľmi AVS je:

 • podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť územných samospráv reagovať na potreby a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou;
 • poskytovať koordinovaný systém vzdelávania volených predstaviteľov a zamestnancov územných samospráv na Slovensku prostredníctvom siete členských Regionálnych vzdelávacích centier resp. vlastnými aktivitami.

 

K základným činnostiam AVS patrí najmä:

 • podporovať a koordinovať aktivity jednotlivých členských RVC a realizovať vlastné aktivity na dosiahnutie cieľov združenia;
 • vytvárať spoločnú ponuku aktivít a podujatí, pripravovať a realizovať projekty vrátane akreditovaných produktov s regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou;
 • vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania doma i v zahraničí (spolupracujeme s profesnými združeniami najmä s APÚMS, ZHK SR, Združením matrikárok a matrikárov SR a i. );
 • podporovať a organizovať pravidelné stretnutia výkonných zamestnancov členských RVC s cieľom rozvoja ich osobnostného a odborného rastu;
 • iné aktivity a služby smerujúce k napĺňaniu cieľov činnosti podľa rozhodnutí orgánov AVS; 
 • vydavateľská činnosť.

 

V rámci edície  Vzdelávanie v samospráve  boli vydané tituly:

logo_vzdelavanie

 • Diár samosprávy  (každoročne na jeseň k nasledujúcemu roku)
 • Miestna samospráva - základné princípy fungovania  I., II. III. 
 • Príručka pre obecných a školských kronikárov 
 • Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve,
 • Manažérske kompetencie v miestnej a regionálnej samospráve,
 • Imidž predstaviteľa samosprávy
 • Účtovné súvzťažnosti v samospráve