Navigácia

Obsah

 

STANOVY

občianskeho združenia

Asociácia vzdelávania samosprávy zo dňa 12.6.2020

 

čl. 1

Poslanie združenia

 

 1. Zamestnanci Regionálnych vzdelávacích centier (ďalej len „RVC“, v abecednom poradí) Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Rovinka, Trenčín, Trnava, Štrba, Zvolen dospeli k presvedčeniu, že je v záujme zefektívnenia a skvalitnenia ich činnosti, aby spojili svoje úsilie do organizovanej formy spolupráce v organizácii, ktorá je stavovskou organizáciou vyššie uvedených RVC. Združenie sa vytvára v záujme vytvoriť pre takúto integrovanú spoluprácu právne a organizačné podmienky.

 

 1. Združenie je právnickou osobou v súlade zo zákonom č.83/1990 Zb.  o združovaní občanov ako dobrovoľné a nezávislé združenie fyzických a právnických osôb so spoločnými záujmami v oblasti vzdelávania zástupcov územných samospráv.

 

čl. 2

Názov združenia

Názov združenia v slovenskom jazyku je ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY

(skratka AVS).

V anglickom jazyku používa združenia názov Association for Self-Governments’ Education.

 

čl. 3

Sídlo združenia

Sídlom združenia je Námestie  S. H. Vajanského 1, 036 01 MARTIN.

 

čl. 4 

Ciele činnosti

Ciele činnosti združenia sú

 1. podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť územných samospráv reagovať na potreby a požiadavky v súlade s platnou legislatívou,

 

 1. poskytovať koordinovaný systém sústavného vzdelávania volených predstaviteľov a zamestnancov územných samospráv.

 

čl. 5 

Činnosť združenia

 

Združenie vyvíja aktivity zamerané na dosiahnutie cieľov činnosti.

 

 1. K základným činnostiam združenia patrí najmä:

 

 1. podporovať a koordinovať aktivity jednotlivých členských Regionálnych vzdelávacích centier a realizovať vlastné aktivity na dosiahnutie cieľov združenia;
 2. vytvárať spoločnú ponuku vzdelávacích, konzultačných a ďalších aktivít a podujatí, vrátane akreditovaných produktov s regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou, pripravovať a realizovať projekty na zabezpečenie cieľov združenia;
 3. vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania doma a v zahraničí, súčasne sa uchádzať o členstvo v medzinárodných vzdelávacích inštitúciách;
 4. podporovať a organizovať pravidelné stretnutia výkonných zamestnancov členských RVC s cieľom rozvoja ich osobnostného a odborného rastu;
 5. vydavateľská a publikačná činnosť;
 6. iné aktivity a služby smerujúce k napĺňaniu cieľov činnosti podľa rozhodnutí orgánov AVS.

čl. 6 

Členstvo

 1. AVS združuje fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnou aktivitou prispievajú k naplneniu cieľov združenia.

 

 1. Členstvo sa delí na:

 

 1. riadne členstvo fyzických osôb: ktorými sa môžu stať zamestnanci členských RVC alebo osoby v obdobnom právnom vzťahu s členským RVC;
 2. riadne členstvo právnických osôb: ktorými môžu byť RVC Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Rovinka, Trenčín, Trnava, Štrba, prípadne inej neziskovej organizácie, ktorej prioritným cieľom je vzdelávanie zamestnancov a volených v oblasti verejnej správy a samosprávy;
 3. čestné členstvo: môžu nimi byť fyzické i právnické osoby;
 4. na rokovaní  Valného zhromaždenia sa zúčastňuje člen AVS osobne. Právnická osoba môže splnomocniť inú osobu jej zastupovaním overeným splnomocnením .

 

 1. Predpokladom pre vznik členstva je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie ponuku svojich aktivít v prospech združenia najmenej v rozsahu podľa ods.6 tohto článku. Členstvo vznikne rozhodnutím valného zhromaždenia o prijatí za člena. Návrh na prijatie predkladá zhromaždeniu rada AVS, ktorej je prihláška doručená.

 

 1. Právnickú osobu ako člena v AVS zastupuje štatutárny zástupca. Právnická osoba má pri rozhodovaní jeden hlas.

 

 1. Čestné členstvo sa neviaže na úhradu členského poplatku. Čestní členovia môžu byť prizývaní na rokovania orgánov, pri rozhodovaní majú len hlas poradný.

 

 1. Členovia majú povinnosť aktívne napomáhať napĺňaniu cieľov združenia najmä tým, že:

 

 1. rozvíjajú kapacitu a kvalitu vlastných vzdelávacích služieb;
 2. poskytujú združeniu informácie o svojej činnosti;
 3. aktívne sa podieľajú na koordinácii aktivít jednotlivých členov;
 4. podporujú aktivity spoločného záujmu (identifikácia vzdelávacích potrieb, propagácia aktivít, výmena skúseností, vydavateľská, publikačnú činnosť a pod.);
 5. vo svojej činnosti rešpektujú a uplatňujú rozhodnutia orgánov AVS;
 6. spĺňajú schválené minimálne štandardy činnosti.

 

 1. Členovia sú ďalej povinní:

 

 1. dodržiavať stanovy,
 2. chrániť dobré meno a povesť združenia;
 3. platiť členské príspevky najneskôr do 28.2. príslušného roka, vo výške schválenej valným zhromaždením (s výnimkou čestných členov);
 4. v prípade právnických osôb včas písomne informovať o personálnych zmenách zástupcov v združení;
 5. zúčastňovať sa rokovaní valného zhromaždenia a orgánov, do ktorých boli zvolení.

 

(8) Členovia AVS majú právo

 1. podieľať sa prostredníctvom orgánov združenia na formovaní jeho zamerania;
 2. získavať a v súlade s týmito stanovami využívať informácie a skúsenosti, ktoré AVS nadobúda;
 3. uvádzať svoje členstvo v AVS pri vlastných aktivitách, propagačných a informačných materiáloch;
 4. voliť a byť volení do orgánov združenia (s výnimkou čestných členov);
 5. byť priebežne informovaní o dôležitých rozhodnutiach orgánov združenia a ich aktivitách;
 6. podávať návrhy a podnety k činnosti združenia a jeho orgánov;
 7. podávať návrhy a pripomienky k vnútorným pravidlám činnosti združenia vrátane návrhov na úpravu či zmenu stanov združenia;
 8. podávať návrhy na udelenie čestného členstva.

 

 1.  Členstvo v združení zaniká písomným oznámením člena, že končí svoje členstvo alebo rozhodnutím valného  zhromaždenia, ak je člen pasívny alebo si neplní si svoje povinnosti vyplývajúce z týchto stanov viac ako 1 rok alebo ak inak porušil stanovy združenia.

 

čl. 7

Orgány združenia

Orgány združenia sú:

a) valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“)

b) rada

c) predseda a podpredseda

d) kontrolná komisia  

 

čl. 8

Valné zhromaždenie

 1. Zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia združenia je najvyšším orgánom združenia, sa schádza najmenej 1x za dva roky. Zhromaždenie zvoláva predseda AVS na návrh rady AVS, alebo na návrh minimálne 1/3 členov AVS. Je uznášaniaschopné v takom počte, v akom sa zíde. Rozhodnutia zhromaždenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou, dvojtretinovou väčšinou (zmeny a novely stanov) alebo trojpätinovou väčšinou (zánik) prítomných členov.

 

(2) Kompetencie valného zhromaždenia:

 1. volí a odvoláva radu a  kontrolnú komisiu združenia, nadpolovičnou väčšinou prítomných,
 2. rozhoduje o hodnotení činnosti v uplynulom období, o zásadnom zameraní činnosti združenia a schvaľuje  rozpočet;
 3. rozhoduje o výške členského príspevku;
 4. rozhoduje o zániku združenia a následnom majetkovom vysporiadaní;
 5. rozhoduje o prijatí nových členov na základe odporúčania Rady a o zrušení členstva podľa čl. 6 ods. 9;
 6. rozhoduje o udelení čestného členstva;
 7. schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny a dodatky dvojtretinovou väčšinou prítomných.

 

čl. 9 

Rada

 1. Rada je najvyšším výkonným orgánom medzi zhromaždeniami. Má najmenej 5 členov volených zhromaždením na funkčné obdobie 4 roky. Volí sa spomedzi riadnych členov AVS, v prípade právnických osôb môže ísť aj o nečlena združenia, ak ho navrhujú orgány riadneho člena právnickej osoby.
 2. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
 3. Rada si zo svojho stredu volí predsedu a podpredsedu.
 4. Rada je uznášaniaschopná, ak sa zíde nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia rady sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných.
 5. Rovnocenným spôsobom rozhodovania rady je vyjadrenie stanovísk členov prostredníctvom elektronickej pošty. Pre prijatie rozhodnutia elektronickou formou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.
 6. Kompetencie rady sú najmä:

a)     podáva návrh na zvolanie zhromaždenia združenia;

b)     organizačne a materiálne pripravuje zasadnutia zhromaždenia;

c)      zabezpečuje realizáciu rozhodnutí zhromaždenia;

d)     schvaľuje spoločné aktivity členov združenia (projekty, koordináciu spoločných  postupoch, špecializáciu a deľbu práce, propagačné aktivity, opakované alebo    rozsiahle   prípady spolupráce s inými partnermi a pod);

e)     na základe prihlášky o členstvo odporúča resp. neodporúča   zhromaždeniu schválenie resp.  neschválenie prijatia nového člena;

f)       schvaľuje vnútorné pravidlá činnosti združenia; 

g)     schvaľuje potrebné zmeny rozpočtu týkajúce sa presunu medzi jednotlivými položkami  v období medzi zhromaždeniami; 

h)   určuje rozsah právomocí a zodpovedností podpredsedu a kancelárie AVS;

i)     schvaľuje obsah a rozsah činnosti kancelárie a jej sídlo;

j)   v čase medzi zasadnutiami zhromaždenia rozhoduje o výklade stanov a o podrobnostiach pri ich  uplatňovaní;

k)  schvaľuje stretnutia výkonných zamestnancov RVC, ktoré zvoláva a pripravuje predseda AVS;

l) rozhoduje o materiálnom zabezpečení fungovania orgánov združenia a stretnutia výkonných zamestnancov RVC v súlade so schváleným rozpočtom.

 

čl. 10

Predseda a podpredseda

 

 1. Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Je oprávnený konať v mene združenia navonok vo všetkých veciach. Rozhoduje vo všetkých veciach, okrem tých, ktoré sú týmito stanovami alebo vyhradené zhromaždeniu a rade.

 

 1. Predseda je členom rady. Zvoláva a vedie jej zasadnutia. Pri rozhodovaní rady má právo hlasovať, pri rovnosti hlasov členov rady je jeho hlas rozhodujúci.

 

 1. V prípade, ak predseda z objektívneho dôvodu nemôže plniť svoje povinnosti, vykonáva v nevyhnutnom rozsahu jeho úlohy podpredseda.

 

 1.  Podpredseda si okrem úloh vyplývajúcich z čl.10, ods.(3) plní aj povinnosti zverené mu radou združenia .

 

čl. 11 

Kancelária

(1)   Výkonné a prevádzkové úlohy združenia zabezpečuje kancelária resp. čiastočne Rada

        AVS pod vedením predsedu.  

(2) Miesto kancelárie, jej zodpovednosť a rozsah činností určí svojim rozhodnutím rada.

(3) Činnosť kancelárie riadi predseda AVS.

 

čl. 12

Kontrolná komisia

 

 1. Kontrolná komisia je orgánom vnútornej kontroly združenia.

 

 1. Má 3 členov. Zo svojho stredu si volí predsedu. Volebné obdobie kontrolnej komisie je 4 roky.

 

 1. Predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje rokovaní rady AVS s poradným hlasom.

 

 1. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezastupiteľné.

 

 1. Kontrolná komisia:

 

 1. dohliada na to, aby rozhodnutia orgánov zodpovedali týmto stanovám a všeobecne záväzným právnym predpisom;
 2. v súlade s platnou legislatívou kontroluje vedenie účtovníctva, hospodárenie a účelné využívanie finančných prostriedkov a majetku AVS;
 3. Kontroluje dodržiavanie Stanov a interných predpisov  AVS;
 4. navrhuje opatrenia na odstránenie prípadne zistených nedostatkov;
 5. podáva zhromaždeniu správu o výsledku kontrolnej činnosti;
 6. pred rozhodnutiami zhromaždenia sa z tohto pohľadu vyjadruje k hodnoteniu činnosti, k navrhovanému programu činnosti, k návrhu rozpočtu a hospodáreniu.

 

čl. 13

Zásady hospodárenia

 1. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu na dvojročné obdobie. V spoločných aktivitách členov združenia (napr. v projektoch) hospodári združenie podľa pravidiel osobitne určených pre tieto aktivity (napr. rozpočet projektu, súvisiace kooperačné zmluvy a pod.).

 

 1. Príjmy združenia tvoria:

 

a) členské príspevky,

b)dary, dotácie, granty,

c) príjmy z činností pri naplňovaní cieľov združenia,

d) príjmy z hnuteľného a nehnuteľného majetku združenia

 

(3) Prostriedky združenia sa môžu použiť len v súlade s cieľmi združenia.

 

čl. 14

Zánik združenia

Združenie zaniká, ak o tom rozhodne zhromaždenie na návrh rady 3/5 väčšinou prítomných členov. Ak v čase rozhodovania o zániku združenie vlastní majetok, rozhodnutie o zániku obsahuje aj určenie, ako sa s ním naloží.

 

č. 15

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy boli schválené uznesením zhromaždenia dňa 12.6.2020 v Bystričke. a súčasne tým nadobúdajú právoplatnosť a účinnosť. Touto novelou sa ruší platnosť pôvodných stanov a doplnkov z 26.4.2013, č. spisu: VVS/1-900/90-21150-5.