Navigácia

Obsah

STANOVY občianskeho združenia

Asociácia vzdelávania samosprávy zo dňa 22.6.2021

 

čl. 1

Poslanie združenia

 

(1)    Zamestnanci Regionálnych vzdelávacích centier (ďalej len „RVC“, v abecednom poradí) Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Rovinka, Trenčín, Trnava, Štrba, Zvolen dospeli k presvedčeniu, že je v záujme zefektívnenia a skvalitnenia ich činnosti, aby spojili svoje úsilie do organizovanej formy spolupráce v organizácii, ktorá je stavovskou organizáciou vyššie uvedených RVC. Združenie sa vytvára v záujme vytvoriť pre takúto integrovanú spoluprácu právne a organizačné podmienky.

 

(2)    Združenie je právnickou osobou v súlade zo zákonom č.83/1990 Zb.  o združovaní občanov ako dobrovoľné a nezávislé združenie fyzických a právnických osôb so spoločnými záujmami v oblasti vzdelávania zástupcov územných samospráv.

 

čl. 2

Názov združenia

 

Názov združenia v slovenskom jazyku je ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY

(skratka AVS).

V anglickom jazyku používa združenia názov Association for Self-Governments’ Education.

 

čl. 3

Sídlo združenia

Sídlom združenia je Námestie  S. H. Vajanského 1, 036 01 MARTIN.

 

čl. 4 

Ciele činnosti

Ciele činnosti združenia sú

a)   podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť územných samospráv reagovať na potreby a požiadavky v súlade s platnou legislatívou,

b)   poskytovať koordinovaný systém sústavného vzdelávania volených predstaviteľov a zamestnancov územných samospráv.

 

čl. 5 

Činnosť združenia

Združenie vyvíja aktivity zamerané na dosiahnutie cieľov činnosti.

(1)   K základným činnostiam združenia patrí najmä:

a)      podporovať a koordinovať aktivity jednotlivých členských Regionálnych vzdelávacích centier a realizovať vlastné aktivity na dosiahnutie cieľov združenia;

b)      vytvárať spoločnú ponuku vzdelávacích, konzultačných a ďalších aktivít a podujatí, vrátane akreditovaných produktov s regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou, pripravovať a realizovať projekty na zabezpečenie cieľov združenia;

c)      vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania doma a v zahraničí, súčasne sa uchádzať o členstvo v medzinárodných vzdelávacích inštitúciách;

d)      podporovať a organizovať pravidelné stretnutia výkonných zamestnancov členských RVC s cieľom rozvoja ich osobnostného a odborného rastu;

e)      vydavateľská a publikačná činnosť;

f)       iné aktivity a služby smerujúce k napĺňaniu cieľov činnosti podľa rozhodnutí orgánov AVS.

 

Celý text platných stanov na stihnutie: 

Stanovy AVS 06/2021 (210.48 kB)