Navigácia

Obsah

RVC Info

Základné informácie

RVC Prešov vzniklo v roku 1993 (registrácia na OÚ Prešov dňa 29.12.1993) ako záujmové združenie právnických osôb pre celú časť východného Slovenska. Pôsobí ako vzdelávacia inštitúcia pre miestnu samosprávu. Postupne na tomto území vzniklo RVC Michalovce a RVC Košice. V súčasnej dobe oslovujeme územie, ktoré historicky patrí k oblasti Šariš. Niektoré podujatia sú organizované pre celý Prešovský kraj.

RVC Prešov oslovuje všetky príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá, ako aj VÚC Prešov a ich organizácie.

Kontaktné informácie

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Sídlo združenia: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

Tel./fax/odkazovač: 051/7734 215

Mobil:    0915 910400  
E-mail: rvcpo@rvcvychod.sk

IČO: 31954120
DIČ: 2021241937
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2578922254 / 0200

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Štatutári RVC: 
PhDr. Dušan DEMČÁK, predseda rady RVC Prešov
Kristína MALIŇÁKOVÁ, podpredsedníčka rady RVC Prešov
Riaditeľ RVC: Ing. Dušan VERČIMAK


Stanovy RVC Prešov
(na stiahnutie - formát PDF)


Orgány RVC Prešov:

Valné zhromaždenie

Tvoria ho všetci členovia RVC Prešov v zastúpení štatutára organizácie. Koná sa 1x za 2 roky. 


Rada

1. PhDr. Dušan Demčák, PhD., Zariadenia pre seniorov Prešov - Cemjata
2. Kristína Maliňáková, Záborské, podpredsedníčka

3. Anton Aštary, Kojatice
4. Ing. Jozef Berta, Soľ
5. Ing. Ján Bijalko, Snakov
6. Anton Cuprák, Ďačov

7. PaedDr. Veronika Pradová, ZŠ Bystré


Kontrolná komisia:
1. Martin Martaus, Hendrichovce
2. Ing. Martin Jech, Okrúhle
3. Marián Žec, Janovík

 

Členstvo v RVC

Poplatok platia obce a školy s právnou subjektivitou. 
Školy bez právnej subjektivity sú súčasťou obce. Poplatok je na obyvateľa obce, resp. žiaka školy.

Posledná úprava členského poplatku bola na Valnom zhromaždení RVC dňa 12.3.2009.

Minimálne členské je : 25,- € / rok

Počet obyv. k 1. 1. príslušného roka Poplatok
do 250 25,-€ / obec / školu /rok*
251 – 3.000 0,10 € / obyvateľa/žiaka
3.001 – 10.000 0,07 € / obyvateľa
10. 001 – 20.000 0,05 € / obyvateľa
20.001 – a viac 0,03 € / obyvateľa
iné právnické osoby 35,- € / rok


* minimálny členský poplatok bol zavedený v roku 2004 a týka sa malých obcí /škôl - do 250 obyvateľov/žiakov

 

Poplatky za semináre

Typ podujatia Poplatok pre člena RVC Prešov Poplatok pre nečlena RVC Prešov
Jednodňové semináre 20 € 36 €
Akreditované kurzy 36 € /deň + minimálne 14 € oproti cene pre člena
Viacdňové podujatia Cena je určená podľa skutočných nákladov v mieste konania podujatia + minimálne 17 € oproti cene pre členov
Podujatia pripravené na mieru – podľa požiadaviek klienta Cena je určená podľa skutočných nákladov v mieste konania podujatia po dohode s klientom Cena je určená podľa skutočných nákladov v mieste konania podujatia po dohode s klientom
Poznávacie cesty Cena je určená podľa skutočných nákladov + minimálne 17 € oproti cene pre členov


RVC Prešov a RVC Košice si navzájom uznávajú členstvo - t.j. členovia susedného RVC platia na podujatiach organizovaných druhým RVC poplatok ako členovia.Pri výbere účastníkov do projektov sú prednostne vyberaní členovia RVC Prešov.