Navigácia

Obsah

RVC Info

 

Základné informácie

Združenie bolo založené na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 4.9.1996 v Michalovciach. Jej zakladateľmi sú zástupcovia obcí - primátori a starostovia regionálnych združení ZMO nachádzajúce sa v okresoch Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou.

Kontakt:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Nám. osloboditeľov 30
071 01 Michalovce 
Ing. Lucia Pavliková, MBA , riaditeľka RVC Michalovce
0915 969 634, 0918 125 777
e-mail: rvcmichalovce@gmail.com
web: www.rvcvychod.sk

 

Členovia Rady RVC Michalovce:

1/Jarmila Lopatová, predseda, starostka obce Suché

2/ Ing. Hofericová Ľuboslava, podpredseda
3/ Ing. André Jaroslav, člen
4/ Kurťaková Monika, člen
5/ Kerekanič Ján, člen
6/ Ing. Borovský Ján, člen
7/ Bc. Duda Michal, člen

 

Kontrolná komisia pri RVC:

Ing. Ľudmila Veľasová, predseda, starostka Hankovce
Bc. Lýdia Capová, člen, Maťovské Vojkovce
Mgr. Jozefína Uháľová, člen, Zemplínska Teplica

 

Výška členského poplatku:

- výšku členského poplatku schválila konferencia dňa 20.apríla 2007 takto:
   • do 3000 obyvateľov v obci/meste 0,05 € na obyvateľa
   • nad 3000 obyvateľov v obci/meste 0,04 € na obyvateľa s tým, že v priebehu roka bude hradiť vložné na vzdelávacie akcie organizované RVC a a právnu službu RVC.
- účastnícky členský poplatok - vložné na seminár sa pohybuje od 22,- € do 33,-€
- nečlen hradí vložné až do výšky dvojnásobku určeného na deň a seminár
- školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce hradia poplatok tak, ako zriaďovateľ obec člen - nečlen.

Akreditovaný kurz:

P.č. Číslo akreditácie: Názov kurzu:
1. 1636/3688/2003/153/1 Vzdelávanie pre volených predstaviteľov mestských a obecných samospráv a zamestnancov mestských a obecných úradov - 60 hod.