Navigácia

Obsah

RVC Info

 

Základné informácie

Regionálne vzdelávacie centrum Košice (používaná skratka RVC Košice) je záujmovým združením právnických osôb. Bolo zaregistrované 17.6.1998 v registri združení na Krajskom úrade v Košiciach. Zakladateľmi združenia boli Regionálne združenie mesta Košice a Regionálne združenie RUDOHORIE.

V súčasnosti združuje RVC Košice mestské časti Košíc, obce a mestá priľahlej časti Košického samosprávneho kraja. Niektoré podujatie organizujeme pre celý Košický kraj.

Oslovujeme aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcami a mestami. Na našich podujatiach sa zúčastňujú aj zamestnanci VUC Košice a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

 

Kontaktné informácie

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie : Hlavná 68, 040 01 Košice
Tel./fax/odkazovač : 055/684 11 61
Mobil: 0905 883 099
E-mail: rvcke@stonline.sk
web: www.rvcvychod.sk
IČO: 31268650
DIČ: 2021412856
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 1274035053/0200
Štatutár združenia: Ing. Ján Kokarda
Riaditeľka združenia: Ing. Ľubomíra Borošová 

 

Členstvo v RVC Košice

Našimi členmi sú mestá a obce a školy s právnou subjektivitou. 
Školy bez právnej subjektivity sú súčasťou mesta/obce, ktoré ich zriadilo.
Oslovujeme 340 miest a obcí a viac ako 250 škôl rôznych typov. 
V roku 2015 máme 189 členov - obcí, mestských častí Košíc, škôl a iných subjektov zriadených obcami alebo VÚC.


Tabuľka členského:

Členský poplatok na kalendárny rok 2010  
  Obyvateľ alebo žiak
do 250 obyvateľov, resp.žiakov * 25€ /škola/rok
od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov 0,10 €
od 3.001 - 10.000 obyvateľov / žiakov 0,07 €
od 10.001 - 20.000 obyvateľov / žiakov 0,05 €
nad 20.001 obyvateľov / žiakov 0,03 €
Iné právnické osoby 35€ / rok

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu

*Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 € / organizácia / rok

 

Orgány RVC Košice

Valné zhromaždenie

Tvoria ho štatutárni zástupcovia členských obcí. Schádza sa raz za dva roky.
 

Rada RVC Košice

Volí ju Valné zhromaždenie spomedzi členov. Má 7 členov. V tomto období sú jej členmi:
1. Ing. Ján KOKARDA, starosta obce Ždaňa – predseda, štatutár združenia
2. Ing. Viktor MIKLUŠ, starosta MČ KE Vyšné Opátske – podpredseda 
3. Ing. Ľubomír ŠIMKO, starosta obce Svinica
4. Stanislav BERNÁT, starosta obce Hýľov
5. Ing. Ľubomír KRAJŇÁK, starosta obce Kysak
6. p. Juraj GMITRO, starosta obce Blažice
 

Kontrolná komisia RVC Košice

1. p. Andrea MICHALKOVÁ, starostka obce Nový Salaš
2. p. Štefánia CIBUĽÁKOVÁ, starostka obce Trebejov
3. p. Denisa VARGOVÁ, starostka obce Gyňov
4. Ing. Štefan PETRÍK, starosta obce Valaliky

 

Výkonní pracovníci

Riaditeľka združenia: Ing. Ľubomíra Borošová


 

Typ podujatia Poplatok pre člena RVC Košice Poplatok pre nečlena RVC Košice
Jednodňové semináre 18,00 €  33 € 
Akreditované kurzy od 34,00 €/deň od 42 €/deň
Viacdňové podujatia podľa rozpočtu podujatia podľa rozpočtu podujatia + min 17 €
Podujatia pripravené na mieru – podľa požiadaviek klienta podľa rozpočtu podujatia podľa rozpočtu podujatia + min 17 €
Poznávacie cesty podľa rozpočtu podujatia podľa rozpočtu podujatia + min 17 €

RVC Košice a RVC Prešov si navzájom uznávajú členstvo - t.j. členovia susedného RVC platia na podujatiach organizovaných druhým RVC poplatok ako členovia.

 

Akreditované kurzy s garanciou RVC Košice

P. č. Číslo akreditácie Názov kurzu
1. 1551/2008/109/1 Kontrolná činnosť v samospráve - I. stupeň - 35 hodín
2. 1551/2013/104/1 Kontrolná činnosť v samospráve - 2. stupeň - 35 hodín