Novinky

NOVÁ publikácia: Susedské spory v obci, autorka: JUDr. Helena Spišiaková. Objednávka v časti publikácie. 

Pridané: 13. 6. 2017, 13:50


Naši partneri

KONZULTÁCIE

 

1) cez AVS priamo

       

Na základe zaslanej objednávky http://www.avs-rvc.sk/avs/konzultacie/ poskytujeme obciam/ mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriadených obcou t.j. len právnickým osobám (podmienky, vrátane cenových sú uvedené nižšie).

 

2) prostredníctvom partnera

 

IURA EDITION spol r.o.  

 Bližšie informácie a podmienky nájdete na www.otazkyodpovede.sk 

 

 

 

Predplatením portálu Otázky & odpovede Online získate:

 

 • možnosť položiť ročne až 15 otázok, na ktoré získate kvalifikované odpovede + prístup do celej databázy vypracovaných otázok a odpovedí z oblastí verejnej správy, daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, ako aj z oblasti správneho práva.

 

Ak máte záujem o predplatenie portálu (cena ročného predplatného je 50,40 € s DPH):

 

− na stránke www.otázkyodpovede.sk kliknite na rámček s textom PREDPLATNÉ a vyberte si z ponuky Otázky & odpovede Online. Po zaplatení ročného predplatného portálu vo výške 50,40 € s DPH obdržíte prístupové údaje, pomocou ktorých sa prihlásite na portál www.otázkyodpovede.sk

 

– na hornej lište si následne vyberiete, či chcete zadať novú otázku kliknutím na „Zadať otázku“ alebo si prehliadnuť databázu už vypracovaných otázok kliknutím na „Otázky a odpovede“ s použitím registra alebo fulltextového vyhľadávania.

 

Ak máte záujem o bezplatné vyskúšanie portálu:

 

− na stránke www.otázkyodpovede.sk kliknite na rámček s textom Prístup k spoplatnenému obsahu portálu ZADARMO počas 20 dní, v pravom hornom rohu kliknite na slovo Registrácia a vyplňte požadované údaje. Po zaregistrovaní Vám bude umožnený bezplatný prístup do systému a po uplynutí 20 dní vám bude prístup na portál automaticky zablokovaný.

 

− v rámci bezplatného testovania portálu budete mať prístup do databázy všetkých otázok a odpovedí na 20 dní a môžete zadať 1 otázku na vypracovanie.


 

 

Podmienky objednávania konzultácií priamo cez AVS:

 

 • 1) Do otvoreného okna "Objednávka konzultácie" je potrebné vyplniť

všetky požadované  údaje. Nezabudnite potvrdiť Súhlas s podmienkami objednávania konzultácií.

 • 2) V prípade potreby doplňujúcich informácií k otázke, je možné ich zaslať

ako prílohu mailovej správy na adresu: avs@avs-rvc.sk s presným označení otázky, ku ktorej patria.

 • 3) Otázky formulujte presne, zrozumiteľne, s uvedením VŠETKÝCH skutočností prípadu (bez vytrhnutia problému z kontextu) . Užitočné je ak v danému problému zašlete mailom i doklady.
 • 4) Faktúra za konzultácie bude zaslaná spolu s odpoveďou konzultanta.
 • 5) Termín dodania odpovede /stanoviska je 5 – 14 dní, podľa náročnosti otázky, od dátumu dodania otázky, resp. prípadného vyžiadanie doplňujúcich podkladov.
 • AVS si vyhradzuje právo odmietnutia konzultácií v prípadoch, ktoré nespadajú do zmluvne dohodnutých tematických okruhov.

 

 

     Cenník konzultácií:

 

       » Vypracovanie odpovede za prvú jednotku ( 30 minút práce): 

          členovia  členských  RVC: 13,-€ /prípad

          nečlenovia členských RVC : 15,-€/prípad

       »  Za každú ďalšiu jednotku pre členov a nečlenov RVC: 10,-€

       »  Minimálna cena za konzultáciu : 13,-€ 

 

 

Tematické okruhy konzultácií:

 • Právna úprava samosprávy obcí a jej orgánov (zákon č. 369/1990 Zb.)
 • Správne konanie  (správny poriadok  - zákon č. 71/1967 Zb.)
 • Susedské spory (§ 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)
 • Prejednávanie priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb.) a iných správnych deliktov
 • Pôsobnosť obce pri ochrane pred zneužitím alkoholu (zákon č. 219/1996 Z. z.)
 • Pôsobnosť obce na úseku ochrany nefajčiarov (zákon č. 377/2004 Z. z.)
  • Pôsobnosť obce pri organizovaní verejných telovýchovných, športových a  turistických podujatí (zákon č. 479/2008 Z. z.)
  • Stavebný zákon č. 50/ 1976 Zb. (okrem prvej časti:Územné plánovanie) najmä:

-               ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci;

-               čierne stavby v obci;

-               štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných priestupkov a správnych deliktov;

-                občianskoprávne námietky v stavebnom konaní;

-               reklamné, informačné a propagačné zariadenia.

 • Ekonomické princípy fungovania samosprávy
  • Pracovnoprávne predpisy pre školy a školské zariadenia a obce : Z. č.552/2003, Z. z., 553/2003 Z. z., 317/2009 Z. z., 152/1994 Z. z., 283/2002 Z. z.
  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
  • Finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z.
  • Zákon o  dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
  • Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. - odvody do jednotlivých fondov,

vymeriavacie základy pre výpočet dočasnej pracovnej neschopnosti

 • Zákon č. 462/2003 Z. z. o dočasnej práceneschopnosti
 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. - vymeriavacie základy pre odvody
 • Zákon o slobode informácií,
 • Ochrana osobných údajov
 • Konflikt záujmov
 • Tlačová legislatíva

Konzultácie sú možné i prostredníctvom partnera

IURA EDITION spol r.o. 

Bližšie informácie a podmienky nájdete na www.otazkyodpovede.sk 

Iura Edition