Navigácia

Obsah

Publikácie

Názov publikácie:

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (2.aktualizované vydanie)

Autor: Mária Stanislavová
Cena: 8.20 €
Údaje RVC: Wolters Kluwer s. r. o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
Číslo účtu: 1440643012/0200
IČO: 31348262
IČ DPH: SK2020300964
Objednávka na vytlačenie: STIAHNUŤ
Obsah:
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve bola rada školy definovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej
samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať sa a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov,
rodičov a zamestnancov školy či školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Má
plniť funkciu verejnej kontroly, poradného orgánu pre činnosť škôl a školských zariadení,
orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov. Aby rada školy
mohla svoje kompetencie uplatňovať, mala by ich poznať a tieto musia byť ustanovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Pri tejto činnosti im pomôže práve druhé
vydanie tejto úspešnej publikácie, ktorá prezentuje aktuálne legislatívne zázemie, ako aj
praktické skúsenosti v predmetnej oblasti. Významnou kompetenciou rady školy je aj
uskutočnenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy, preto je v publikácii
venovaný osobitný priestor práve tomuto rozhodovaciemu konaniu. Textovú prezentáciu
podporila autorka vzormi odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl. Kniha navyše prezentuje aj
odpovede na najčastejšie kladené otázky z danej oblasti.
Publikácia je vhodnou metodickou, ale predovšetkým praktickou pomôckou pre všetkých
zriaďovateľov ako aj členov rád škôl pre zabezpečenie hladkého priebehu ich činnosti. Uplatnenie poznania z nej sa odporúča
pri súčasnom zohľadnení príslušných aktuálnych právnych predpisov. Kniha je určená pre zriaďovateľov škôl a školských
zariadení a pre samotné rady škôl na podporu rozhodovania v rozsahu ich kompetencií.
Online objednávky sú možné do 30. 12. 2017, 0:00

Objednávka publikácie

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ma zdravý človek dohromady prstov na jednej ruke